Till innehåll på sidan

Specialpedagogik

Specialpedagogik innebär för oss inom enheten Bagarmossen Brotorp att alla på skolan tar ansvar för att följa samtliga elevers inlärningssituation, samt uppmärksamma de elever som behöver extra stöd för att klara sina studier och sin skolsituation.

Tillsammans med elev och vårdnadshavare utformar vi och kontinuerligt följer upp elevens skolarbete, bland annat genom skriftlig information, individuella utvecklingssamtal och vid behov åtgärdsprogram och elevvårdskonferenser. Ett bra samarbete och engagemang från både skola, hem och elev ökar möjligheten till ett gott resultat. Målet är att varje elev ska få känna den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Med begreppet elever i behov av särskilt stöd avses elever som av olika anledningar har svårt att nå målen. Stödbehovet kan vara tillfälligt eller mer varaktigt. Resursfördelningen baseras på hela skolans behov. Den utgår från lärarinformation, t ex genom pedagogiska kartläggningar och ärenden som lyfts i elevhälsoteamet.

Specialpedagogiskt stöd kan bestå av

■Fördjupande pedagogiska kartläggningar av elevers skolsituation
■Handledning av personal
■Individanpassad undervisning
■Individanpassade läromedel och dataprogram
■Utlåning av kompensatoriska hjälpmedel som Alfa Smart och Daisyspelare
■Möjlighet att periodvis skapa små undervisningsgrupper
■Läs- och skrivhjälp vid provsituationer

Dela: