Till innehåll på sidan

Skola F-6 Brotorp

I Brotorpsskolan tillämpas ett arbetssätt som bygger mycket på att eleverna skall få använda de natursköna områden som finns i skolans närhet. Vi använder det närliggande Nacka naturreservat som finns ”runt knuten” Alla våra pedagoger och lärare är utbildade i utomhuspedagogik.

Skolan har många traditioner som genomförs under hela läsåret. Några av våra mest älskade traditioner är:

 • vår-höst vandringar - då hela skolan vandrar tillsammans
 • skoljoggen då vi samlar in pengar till välgörenhet.
 • Tivolidagen - då vi bygger upp ett eget tivoli och firar fritidshemmens dag
 • Brotorpsdagen - En härlig familjefest där elelverna får visa upp valda delar av sitt arbete med sång och musik, vernisage m.m

Trygghet & Trivsel
En ”Trygghetsgrupp” finns på skolan som motarbetar och förebygger mobbing. Trygghetsgruppen består av personal som har lång erfarenhet av arbete med att förebygga och motverka mobbning. Gruppen träffas varannan vecka för att kartlägga och stämma av klimatet i skolan och om eventuella insatser behöver göras. Klimatundersökningar genomförs varje termin för att kartlägga och säkerställa att alla har ”någon att vara med” och att barnen känner att det finns vuxna i skolan som lyssnar och bryr sig.

NTA
I Brotorpsskolan arbetar vi med NTA. NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. Det är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos våra elever från förskoleklass till år 5. Inom NTA finns ett antal olika teman med tillhörande material. Den personal som arbetar med NTA är utbildade i de teman som man för närvarande arbetar med.

Teman som har ingått i Brotorpsskola arbete med NTA är:

 • Jämföra och mäta  år F – 1
 • Fast eller flytande  år F – 2
 • Förändringar  år 1 – 2
 • Balansera och väga  år 1 – 2
 • Kretsar kring el  år 3 – 5
 • Kemiförsök  år 4 – 5
 • Rörelse och konstruktion  år 4 – 5

En utvärdering av elevers resultat visar att elever som arbetat med NTA utvecklar en högre grad av språk- och begreppsuppfattning kring naturvetenskap och teknik. Det finns även en undersökning genomförd av Lärarhögskolan som tydligt pekar på att elever som arbetat med NTA i högre grad uppnår målen i de naturorienterade ämnena.

Elevinflytande
Klassråd
I varje klass har man klassråd en gång i veckan. Där diskuteras frågor som är aktuella för eleverna. Man tar upp det som är bra och det man vill förändra. Det är ett sätt för eleverna att träna sig på att lyssna på andra och ha synpunkter på vad andra säger på ett lyhört och uppmärksamt sätt. En del frågor får man svar på eller kan lösa i klassrådet, andra frågor förs vidare till Elevrådet.

Elevråd
Elevrådet består av två elever per klass från F till år 2. Från år 3 – 5 består elevrådet av en representant per klass. Elever från år 5 är ordförande och sekreterare i elevrådet. Möten äger rum en gång per månad. En lärare deltar i elevrådsmötena och har som uppgift att lyssna, förklara och stötta.

Eleverna i har ämnesfördjupning 60 minuter i veckan i år 3-5
Eleverna kan då välja mellan ma/no, idrott och hälsa, redaktion för vår skoltidning, fotboll, samt olika delar av kärnämnena
 

Dela: