Till innehåll på sidan

Fritidshem

Fritidshemmen på Bagarmossen – Brotorps skolor arbetar för att varje elev, med hänsyn till sina individuella förutsättningar, skall ha uppnått följande mål när de lämnar skolbarns­om­sorgen efter år 3.

Våra fritidshem på enheten har öppet från kl: 06:30 -18.00 vanliga skoldagar.

Verksamhetsmål för fritidshemmen enheten Bagarmossen  Brotorpsskolor

Mål som styr vår verksamhet:

 • Lgr 11
 • Skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Normer och värden

Social kompetens:
Enligt LGR11: Fritidshemmens målsättning är att varje elev utvecklar sin sociala kompetens, sin förmåga att fungera enskilt och i grupp med goda relationer till barn och vuxna. Förstå vikten av gemensamma regler. Förmåga till inlevelse och samarbete med andra och att hantera konflikter. Förstå och ta ansvar för sig själv, sina handlingar och sina tillhörigheter samt känna till sina rättigheter och skyldigheter.

Detta uppnå vi genom att:

 • Ha lekar spel och idrott
 • Ha gemensamma aktiviteter mellan fritidshemmen
 • Ge eleven tid och utrymme för lek och fantasi
 • Vi pedagoger bryr oss om elevens frågor, funderingar, diskuterar samt visar intresse.
 • Ge beröm och konstruktiv kritik samt låta barnen ta konsekvenser av sitt eget handlande.
 • Samtala och visa eleverna olika typer av konfliktlösningsmodeller.
 • Lära eleverna stå för det man sagt, göra det man bestämt och avsluta det man påbörjat.
 • Vara goda vuxna förebilder.

Jämställdhet och jämlikhet:

Enligt LGR11: Fritidshemmen arbetar för att ingen i skolan skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning samt annan kränkande behandling.

Fritidshemmen strävar även efter att medverka till att utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen och i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor. Fritidhemmen arbetar aktivt för att motverka diskriminering och kränkande handling av individer eller grupper och visar respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Fritidhemmen uppmärksammar och stödjer elev i behov av särskilt stöd samt samverkar för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
Detta uppnår vi genom att:

 • Erbjuda eleven att prova på olika aktiviteter i olika konstellationer.
 • Ha samlingar där alla barn uppmärksammas.
 • Personal från fritidshemmen samverkar med klasslärare under skoltid.
 • Ha kontinuerlig föräldrakontakt.
 • Vi pedagoger visar intresse för frågor och funderingar som eleven ger utryck för.
 • Hantera och stödja eleven i konflikter som kan uppstå.
 • Ha god samverkan mellan olika fritidshem i närområdet.Kunskaper

Läsning och språk:

Enligt LGR11: Fritidshemmens målsättning är att varje elev utvecklar sitt språk, sin förmåga att kommunicera med andra, sin förmåga att lyssna koncentrerat och delta aktivt i gruppsamtal, liksom förmågan att uttrycka sig i skrift, lek, bild, drama, rörelse, sång och musik.

Detta uppnår vi genom att:

 • Ha gemensamma samlingar där eleven får möjlighet att uppträda, berätta något och spela teater.
 • Läsa högt för eleverna.
 • I de vardagliga samtalen med eleven vara goda förebilder.
 • Använda rim och ramsor, uppmuntra sång och dans.
 • Förklara ordens innebörd och användningsområden.
 • Uppmuntra rollekar och dramatiseringar.
 • Ha åldersadekvat litteratur tillgänglig för eleven.

Motoriska färdigheter:

Enligt LGR11: Fritidshemmens målsättning är att varje elev utvecklar sina grov- och finmotoriska färdig­he­ter, sin koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt inser vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Detta uppnår vi genom att:

 • Göra utflykter till olika parklekar.
 • I idrottssalen ha turneringar samt annan idrottsutövning.
 • Arbeta med olika skapande verksamheter.
 • Göra skogsutflykter
 • Eleven är ute och leker/rör sig minst 30 minuter varje dag.
 • Servera ett nyttigt mellanmål dagligen.
 • Erbjuda eleven tid till ”fri” lek under uppsikt av pedagoger.

Natur och miljö:

Enligt LGR11: Fritidshemmens målsättning är att varje elev utvecklar sin medvetenhet i natur och miljöfrågor.

Detta uppnår vi genom att:

 • Vara ute i naturen.
 • Upplysa eleverna om konsekvenserna med nedskräpning
 • Värna om naturen vid utflykter samt på vår skolgård.
 • På ett lustfyllt sätt ha återkommande städdagar av skolgården och området närmast den samma.

Skapande verksamhet:

Enligt LGR11: Fritidshemmens målsättning är att varje elev utvecklar sin förmåga och lust till kreativt skapande.

Detta uppnår vi genom att:

 • Arbeta med olika material och tekniker.
 • Ge eleven utrymme för lek och fantasi
 • Uppmuntra elevens behov av rollekar och dramatiseringar.
 • Baka, samarbetsträna, mäta, forma och begreppsträna.
 • Erbjuda eleven ett rikt utbud av konstruktionsmaterial såsom t.ex. lego, kaplastavar, knex och dylikt.

Elevernas ansvar och inflytande

Delaktighet:

Enligt LGR11: Fritidshemmens målsättning är att elev och föräldrar känner sig delaktiga i den dagliga verksamheten, främja elevens förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Detta uppnår vi genom att:

 • Ha en idélåda för eleven och/eller delta aktivt som pedagog på klassråd där eleven kan tycka till om verksamheten och komma med egna förslag som pedagogerna efter förmåga genomför.
 • Ha utvärderingar med eleverna.

Ansvar:

Enligt LGR11: Fritidshemmens målsättning är att öka varje elevs medvetenhet om att ta ansvar för sina egna, andras och gemensamma tillhörigheter.

Detta uppnår vi genom att:

 • Låta eleven med stigande ålder ta ansvar för sina egna saker samt aktiviteter.
 • Eleven deltar i skötsel av material och de gemensamma lokalerna.
 • Eleven får vara med och planera, förbereda och servera mellanmål.Skola och hem

Föräldrakontakt:

Enligt LGR11: Fritidshemmen ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.
Fritidshemmen ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för elevens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

Detta uppnår vi genom att:

 • Finnas till förfogande när eleven lämnas och hämtas.
 • Bjuda in föräldrar till temamöten i dialog, utvecklingssamtal samt föräldrasamtal.
 • Bjuda in föräldrar och elev till olika typer av traditioner såsom: Drop-in fika, soppkvällar, grillfester, öppet hus, internationell knytmiddag samt Luciafirande med julpyssel.
 • Bjuda in föräldrar att delta i verksamheten.
 • Skolan och omvärlden

Kultur och traditioner:

Enligt LGR11: Fritidshemmens målsättning är att varje elev känner till svenska traditioner och utvecklar förståelse för andra kulturer. Fritidshemmen arbetar också för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika elevens lärande.

Detta uppnår vi genom att:

 • Ha speciella aktiviteter i anslutning till Lucia, jul, påsk och midsommar.
 • Värna om den egna skolans och fritidshemmets egna traditioner.
 • Uppmärksamma andra kulturers traditioner.
 • Lyfta fram kultur- och föreningsliv, till exempel Kulturskolan och idrottslyftet.
 • Besöka museer, konserter teatrar samt andra kulturscener som Stockholmsstad kan erbjuda.
Dela:
Kategorier: